Bio-chemiczny bieg na orientację

prowadzący: dr Maria Stasiuk (Wydział Biotechnologii, UWr), dr Mariola Kuczer (Wydział Chemii, UWr)

wiek uczestników szkoła średnia

forma imprezy konkurs

terminy imprezy 2016-09-17: 10:00 - 15:00

miejsce Wrocław Kampus Grunwaldzki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 14

liczba miejsc: 100

zapisy maria.stasiuk@uwr.edu.pl (07.09-11.09.2016)

Opis:

Bio-chemiczny bieg na orientację kierowany jest do uczniów szkół średnich. Organizowany jest przez Wydział Biotechnologii oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas biegu uczestnicy będą otrzymywać punkty za rozwiązanie zadań z zakresu biologii, biochemii oraz chemii (zakres rozszerzony podstawy programowej szkół licealnych) oraz punkty bonusowe za kreatywność, szybkość myślenia oraz rozwiązywanie problemów na poziomie akademickim. Do udziału powinny się zgłaszać zespoły trzyosobowe, ilość miejsc jest ograniczona- uczestniczyć może 10 drużyn. Prosimy, aby każda drużyna posiadała urządzenie z dowolną aplikacją umożliwiającą odczytanie aktualnych współrzędnych GPS. Na zwycięzców czekają nagrody.

Dodatkowe informacje: maria.stasiuk@uwr.edu.pl

 Regulamin:

1. Organizatorem wydarzenia są Wydział Biotechnologii oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Gra przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, swoją tematyką obejmuje treści z Podstawy Programowej dla przedmiotów biologia i chemia (zakres rozszerzony).
3. W wydarzeniu może brać udział maksymalnie 30 uczniów podzielonych na zespoły trzyosobowe, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w formie zaproponowanej przez Organizatora (zapisy e-mailem, 7-11.09.2016, maria.stasiuk@uwr.edu.pl). Jedynym kryterium branym pod uwagę przy zgłaszaniu chęci udziału w konkursie jest kolejność zgłoszeń. Z każdej szkoły przyjmowane będzie zgłoszenie tylko jednego zespołu. W przypadku zgłoszeń kilku zespołów z jednej szkoły- zespół, który zgłosi się później zostanie zapisany na listę rezerwową.
4. Uczestnicy niepełnoletni podczas rejestracji zobowiązani są do złożenia organizatorom pisemnej zgody rodziców na udział w biegu (Załącznik). Co najmniej jednym z członków każdego zespołu powinna być osoba pełnoletnia. Zespoły składające się wyłącznie z osób niepełnoletnich nie będą dopuszczone do startu.
5. Uczestnicy konkursu po rejestracji otrzymają mapki z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz dodatkowymi zadaniami opisanymi w postaci współrzędnych GPS, a także karty biegu, na które wpisywane zostaną potwierdzenie obecności w Punkcie Kontrolnym (PK) oraz punkty za wykonanie zadania. Bieg odbywać się będzie na terenie Kampusu Grunwaldzkiego Uniwersytetu Wrocławskiego.
6. Rejestracja uczestników oraz wydawanie mapek rozpocznie się pół godziny przed planowanym rozpoczęciem biegu.
7. Zasady ogólne:
Celem zawodów jest pokonanie pieszo całej trasy w limicie czasowym 3,5 godziny. Zespoły będą wyruszały na trasę biegu w 5 minutowych odstępach czasowych. Wszyscy zawodnicy zmierzają w kierunku mety zaliczając po drodze oznaczone na mapie PK. Kolejność, w jakiej zespół powinien zaliczyć PK, będzie odnotowana na karcie biegu i nie wolno jej samowolnie zmieniać. Rywalizacja trwa non-stop
do momentu przekroczenia linii mety lub powiadomienia sędziego o opuszczeniu trasy. Przerwy na trasie
i w bazie rajdu są wliczane do ogólnego czasu pokonania trasy.
8. Potwierdzanie obecności na PK.
Obecność na PK potwierdzana będzie przez organizatorów, którzy ubrani będą w kolorowe koszulki
z logo Festiwalu oraz będą posiadać czytelne identyfikatory. Sposób oznakowania PK może ulec zmianie
i zostanie podany podczas odprawy przed rozpoczęciem biegu. Warunkiem potwierdzenia obecności
zespołu jest stawienie się na PK wszystkich jego członków, chyba, że członek zespołu oficjalnie wycofał
się z biegu (lub został wycofany przez ratowników medycznych) i zgłosił to do koordynatorów biegu.
Oprócz potwierdzenia obecności, na każdym PK zespół otrzyma do wykonania zadanie, a sposób jego
wykonania (punkty) zostanie zapisany w karcie biegu.
9. O kolejności w klasyfikacji końcowej decydować będzie ilość punktów uzyskanych w PK oraz kolejność
przybycia na metę. Dodatkowe punkty można zdobyć przez rozwiązanie indywidualnie przypisanych
zespołom zadań po ich uprzedniej lokalizacji przy udziale GPS (każdy zespół dostanie indywidualne
współrzędne GPS). Jeżeli mimo wszystko zespoły będą mieć identyczną ilość punktów, o kolejności
zdecyduje wygrana w krótkim ustnym teście wiedzy (dotyczy trzech pierwszych zespołów).
10. Zwycięzcy konkursu (zespoły z trzema najlepszymi wynikami) otrzymają od organizatorów nagrody
rzeczowe oraz dyplomy potwierdzające zajęcie miejsca na podium, a uczestnicy konkursu nagrody
pocieszenia i dyplomy potwierdzające udział w biegu.
11. Dokumentacja fotograficzna z konkursu będzie opublikowana na stronie Wydziału Biotechnologii oraz
na Facebooku.
12. Regulamin konkursu może ulec zmianie, a jego ostateczna wersja będzie dostępna na stronie
internetowej Wydziału Biotechnologii oraz zostanie przedstawiona Uczestnikom wydarzenia podczas
rejestracji.
13. Przystąpienie do Konkursu (pobranie identyfikatora) oznacza akceptację niniejszego regulaminu
i wyrażenie zgody na publikację zdjęć oraz danych osobowych (imienia, nazwiska i nazwy szkoły,
dotyczy zwycięzców) w Internecie.


PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE:
-Otrzymany podczas rejestracji identyfikator powinien być umieszczony w widocznym miejscu.
-Zgubienie karty biegu dyskwalifikuje zawodników.
-Obowiązuje zasada fair-play.
-Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb
porządkowych.
-Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu
i przepisów prawa.
-Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
-Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu.


ZABRANIA SIĘ:
 Korzystania z dowolnych urządzeń multimedialnych z dostępem do Internetu (telefony komórkowe, tablety itp.) za wyjątkiem określania współrzędnych GPS.
 Korzystania z pomocy osób trzecich.
 Pozostawiania śmieci w miejscach niewyznaczonych.
 Zakłócania porządku publicznego.
 Pokonywania trasy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
DYSKWALIFIKACJA
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy pojedynczego zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub całego zespołu w przypadku złamania istotnych przepisów niniejszego regulaminu lub zachowań wypaczających sportowe współzawodnictwo.


BEZPIECZEŃSTWO
Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez organizatorów.
Podczas odprawy uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku. Każdy zawodnik ze względów bezpieczeństwa musi posiadać przez cały okres zawodów sprawny telefon komórkowy.
Podczas rejestracji każdy zawodnik niepełnoletni zobowiązany jest przedstawić pozwolenie rodziców na udział w biegu, a każdy zawodnik bez względu na wiek zobowiązany jest podpisać oświadczenie, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku wycofania się z zawodów, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatorów.


PROCEDURY W RAZIE WYPADKU
Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne organizowanej imprezy.
Ważne numery telefonów do organizatorów biegu znajdować się będą na mapach.
Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Organizatora o wypadku.
W razie wypadku każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi poprzez zawiadomienie organizatorów o zdarzeniu. Nie udzielenie pomocy skutkuje dyskwalifikacją.