Granice w chemii - konkurs chemiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych

nazwa kategorii Chemia na co dzień

prowadzący dr hab. Maria Korabik, dr Julia Kłak (Wydział Chemii, UWr)

osoby współprowadzące doktoranci Wydziału Chemii UWr

wiek uczestników gimnazjum

forma imprezy konkurs

terminy imprezy 2017-09-27: 09:30 - 15:00

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium II

liczba miejsc: 100

zapisy 4-18.09, konkurs@chem.uni.wroc.pl

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o imienne zgłoszenia uczniów do konkursu, to znaczy podanie imienia, nazwiska i szkoły

 

Opis:

Konkurs chemiczny dla uczniów gimnazjum obejmujący swoim zakresem wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły gimnazjalnej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest hasło: Substancje chemiczne i ich przemiany. W pierwszej części 100 uczniów przystępuje do części teoretycznej, po której wyłoniona zostanie najlepsza dziesiątka uczestników, którzy zostaną zaproszeni do części finałowej-laboratoryjnej,  odbywającej się w laboratorium Metodyki Nauczania Chemii,  Wydziału Chemii UWr. Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody rzeczowe.

 

Regulamin

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkól gimnazjalnych, swoją tematyką obejmuje treści z Podstawy Programowej dla przedmiotu chemia – III etap edukacyjny.  Granice w chemii to hasło przewodnie tej edycji.
 2. W konkursie może brać udział maksymalnie 100 uczniów szkół gimnazjalnych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w formie zaproponowanej przez Organizatora ( zapisy e - mailem). Jedynym kryterium branym pod uwagę przy zgłaszaniu chęci udziału w konkursie jest kolejność zgłoszeń.
 3. Uczestnicy konkursu w pierwszej części rozwiązują test przygotowany przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii, którzy stanowią Komisję Konkursową.
 4. 10 uczestników, którzy otrzymają w pierwszej części konkursu najwyższe liczby punktów zostanie zaproszonych do uczestnictwa w części finałowej odbywającej się w laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego obejmującej zadania praktyczne i teoretyczne.
 5. O ostatecznych wynikach decyduje suma punktów uzyskanych w pierwszej części konkursu i części finałowej.
 6. W przypadku, gdy na liście rankingowej uczestników, sporządzonej po pierwszej części konkursu będzie więcej niż 10 uczestników z najwyższymi wynikami, Organizator przewiduje przeprowadzenie dogrywki, w której uczestnicy z tą samą ilością punktów odpowiadają pisemnie na przygotowane pytania w celu wyłonienia 10 uczestników zaproszonych do części finałowej. Punkty otrzymane w dogrywce po części pierwszej konkursu nie liczą się przy ustalaniu ostatecznej listy rankingowej w celu wyłonienia zwycięzców konkursu.
 7. Przewiduje się także przeprowadzenie dogrywki po części finałowej, jeśli suma uzyskanych w części pierwszej konkursu i części finałowej nie pozwoli na jednoznaczne ustalenie zwycięzców konkursu (3 pierwszych miejsc).
 8. Zwycięzcy konkursu (uczestnicy z trzema najlepszymi wynikami) otrzymują od Organizatora nagrody rzeczowe, a uczestnicy finału dyplomy potwierdzające udział w Konkursie.
 9. Organizator nie przewiduje możliwości złożenia odwołań od decyzji Komisji Konkursowej ani wglądu do prac konkursowych.
 10. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o imienne zgłoszenia uczniów do konkursu, to znaczy podanie imienia, nazwiska i szkoły
 11. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.