Poliestry w nanomateriałach

nazwa kategorii: Chemia na co dzień

prowadzący dr hab. Jolanta Ejfler (chemik, Wydział Chemii, UWr)

wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna dorośli

forma imprezy: wykład

terminy imprezy: 2016-09-19: 11:00 - 12:00

miejsce: Wrocław; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Wykład dotyczy metod syntezy polimerów i kopolimerów zawierających degradowalne bloki, wykorzystywane do nanomateriałów stosowanych w medycynie. Szereg cech, w tym biokompatybilność i możliwość degradacji wskazuje, iż poliestry znacząco wpłyną na rozwój tych technologii. Wykład omawia syntezy kopolimerów otrzymanych zarówno w reakcjach polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznych estrów jak też innymi kontrolowanymi technikami polimeryzacji. Ponadto zostaną przedstawione syntezy blokowych kopolimerów z degradowalnymi segmentami, które poszerzają możliwości zastosowań tych materiałów, również poprzez adaptację interesujących morfologii w nanoskali